Over je Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. De bewaartermijn van dossiers is 20 jaar.

Ik zal altijd vooraf toestemming aan je vragen, mocht ik bij de volgende personen of instanties informatie willen inwinnen of aan hen verstrekken:

– Huisarts
– Specialist
– Ouders
– Collega therapeuten
– Waarnemer
– Anderen

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
-er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
-als jouw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats,
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling; lichaamsgerichte therapie
• de kosten van het consult